Geld lenen kost geld
Ruime keus en scherpe prijzen
Lease vanaf € 29 per maand
Snelle levering in Nederland
Drie termijnbetalingen tegen 0% rente

ALGEMENE VOORWAARDEN LEASE-JE-SCOOTER.NL

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden webshop Lease-je-Scooter.nl

www.lease-je-scooter.nl 

Artikel 1                       Definities

1.1

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtnemer” of “leverancier” of “Lease-je-Scooter.nl” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid handelend onder de naam Lease-je-Scooter.nl zijnde de rechtspersoon die de opdracht voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken heeft aanvaard.

1.2

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “opdrachtgever” of “afnemer”, daaronder begrepen “eenieder met wie Lease-je-Scooter.nl een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie Lease-je-Scooter.nl aanbieding doet”, wordt bedoeld de natuurlijke persoon (“consument”) of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken.

1.3

Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opdracht wordt verstaan het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden te verrichten of zaken te leveren.

Artikel 2                       Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen zoals aanbiedingen, leveranties, te verrichten diensten, overeenkomsten en prestaties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand  zijdens Lease-je-Scooter.nl, waarbij Lease-je-Scooter.nl als opdrachtnemer en/of leveranciers van zaken optreedt. Lease-je-Scooter.nl wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af. Door het verstrekken van een opdracht aan Lease-je-Scooter.nl aanvaardt afnemer deze algemene voorwaarden.

2.2

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Lease-je-Scooter.nl slechts voorzover zulks door Lease-je-Scooter.nl schriftelijk is bevestigd en dan alleen voor de betreffende transactie. Bij een samenloop van door afnemer gehanteerde algemene inkoop voorwaarden en onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

2.3

Opdrachtgever heeft nimmer te gelden als een (handels)agent of distributeur van Lease-je-Scooter.nl tenzij hij als zodanig bij overeenkomst is aangesteld.

Artikel 3                       Aanbiedingen

3.1

Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijdens Lease-je-Scooter.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

3.2

Het aanbod op de Website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Lease-je-Scooter.nl spant zich ervoor in om te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Lease-je-Scooter.nl vermeldt op de Website binden Lease-je-Scooter.nl niet. Bij het aanbod zal in ieder geval worden vermeld:

de belangrijkste kenmerken van het product;
de prijs inclusief BTW;
ingeval van bestelling van een scooter: de kosten rijklaar maken;
de kosten van aflevering;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de mogelijkheid van ontbinding en retourzending;
de geldigheidstermijn van het aanbod

Artikel 4           Overeenkomsten


4.1

Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Lease-je-Scooter.nl:

a.     ingeval van koop; de betaling van de bestelling heeft ontvangen; of

b.    ingeval van lease; de goedkeuring van de leasemaatschappij heeft onvangen

en het sub a. en/of b. genoemde per e-mail aan de Klant heeft bevestigd. In deze bevestigingse-mail zal Lease-je-Scooter.nl in ieder geval het volgende bevestigen:

de belangrijkste kenmerken van het product;
de prijs inclusief BTW;
de kosten van aflevering;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de voorwaarden voor gebruikmaking van het recht van ontbinding en retourzending;
het bezoekadres van Lease-je-Scooter.nl.

4.2


Lease-je-Scooter.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Lease-je-Scooter.nl zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Lease-je-Scooter.nl een geplaatste bestelling weigert c.q. ongedaan maakt, zal Lease-je-Scooter.nl de ontvangen betaling voor de bestelling retourneren. Lease-je-Scooter.nl is in dat geval op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan Klant te voldoen.

4.3

De administratie van Lease-je-Scooter.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Klant en Leverancier gesloten overeenkomst.

4.4

Lease-je-Scooter.nl is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling van Klant indien Lease-je-Scooter.nl alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Klant zoals wordt vereist in een bestelformulier van Lease-je-Scooter.nl, heeft ontvangen en              

      i.          ingeval van koop van producten en of diensten, betaling van de Klant is ontvangen
of             
      ii.          ingeval van lease, de goedkeuring van de leasemaatschappij is ontvangen.

4.5

Lease-je-Scooter.nl zal de levertermijnen als genoemd op de website zoveel als mogelijk in acht nemen. De levertermijnen gelden echter altijd als streeftermijn. Mocht een levertermijn door Lease-je-Scooter.nl niet worden nagekomen, dan kan daaruit geen aanspraak jegens Lease-je-Scooter.nl voortvloeien.

4.6

Alle op de Website genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijzen staan in euro’s vermeld.

4.7

Bij verschil tussen de -door de afnemer beoogde- bestelling en de schriftelijke bevestiging van Lease-je-Scooter.nl is de afnemer aan de schriftelijke bevestiging van Lease-je-Scooter.nl gebonden tenzij de afnemer binnen 8 dagen na datum van de bevestiging Lease-je-Scooter.nl bericht dat de bevestiging van Lease-je-Scooter.nl niet in overeenstemming is met de bestelling c.q. opdracht en de afnemer bewijst dat zulks voor Lease-je-Scooter.nl kenbaar was.

4.8

De administratie van Lease-je-Scooter.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen Lease-je-Scooter.nl enerzijds en de afnemer anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

4.9

Lease-je-Scooter.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. Lease-je-Scooter.nl zal de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaanmaking. Indien Lease-je-Scooter.nl besluit om een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is Lease-je-Scooter.nl op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de afnemer te voldoen.

4.10

Lease-je-Scooter.nl is pas gehouden om aan - de voorbereiding van - haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat Lease-je-Scooter.nl alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de afnemer heeft ontvangen.

Artikel 5                       Prijzen

5.1

Indien de in lid 1 bedoelde kostprijs (c.q. kostprijsbepalende factoren), danwel het BTW-tarief ten tijde van de (af-)levering is gewijzigd, is Lease-je-Scooter.nl gerechtigd de aan afnemer te berekenen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Van deze bevoegdheid kan Lease-je-Scooter.nl gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geen gebruik maken, tenzij Lease-je-Scooter.nl afnemer heeft gevraagd binnen 7 dagen te laten weten of de hogere prijs wordt geaccepteerd, danwel of ontbinding wordt verlangd, dit zonder dat daarmee het recht ontstaat op enige schadeloosstelling of schadevergoeding. Bij gevraagde ontbinding heeft Lease-je-Scooter.nl alsnog het recht te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Lease-je-Scooter.nl dient vervolgens binnen zeven dagen na ontvangst van de reactie van afnemer te laten weten of de overeenkomst als ontbonden dient te worden beschouwd, danwel dat de overeenkomst alsnog op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs gestand wordt gedaan. Reageert afnemer niet op de vorenbedoelde uitnodiging dan wordt hij geacht de hogere prijs te accepteren.

5.2

Ingeval Lease-je-Scooter.nl na orderbevestiging wijziging van de overeenkomst door afnemer aanvaardt, danwel de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Lease-je-Scooter.nl door de afnemer te verstrekken informatie of instructie niet, niet tijdig of niet deugdelijk ontvangt, is Lease-je-Scooter.nl gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten en renten aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 6                       Aflevering

6.1

Lease-je-Scooter.nl streeft ernaar de bestelling binnen de daarvoor op de website genoemde levertermijn of later aan de afnemer bekend gemaakte levertermijn te leveren. Indien de levering vertraagd is of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal Lease-je-Scooter.nl de afnemer daarvan zo spoedig mogelijk melding maken. Een overeengekomen af- c.q. opleveringstermijn geldt steeds als streeftermijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Lease-je-Scooter.nl niet in verzuim en geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens Lease-je-Scooter.nl.

6.2

Plaats van levering is het adres dat door de afnemer is opgegeven of een plaats als met afnemer overeengekomen.

6.3

Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging van de zaken aan het adres van afnemer.

6.4

In alle gevallen heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de leveringstermijn (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde van deze maand) Lease-je-Scooter.nl bij aangetekend schrijven te sommeren binnen drie maanden alsnog te leveren. Bij overschrijding van deze laatstbedoelde termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding nimmer meer zal bedragen en derhalve gefixeerd wordt op 10% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Lease-je-Scooter.nl had moeten betalen.

Artikel 7                       Herroepingsrecht / recht van retour

7.1

De door de afnemer via de Website bestelde producten dienen bij levering te worden geïnspecteerd. Afnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van het product door Lease-je-Scooter.nl.

7.2

Indien afnemer van de in 7.1 beschreven mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient afnemer het product voorafgaand aan daadwerkelijke retourzending, retour te melden op de Website.

7.3

Na melding van de voorgenomen retourzending dient afnemer het product vergezeld van de pakbon of (een kopie van) de factuur te retourneren aan de Lease-je-Scooter.nl die het desbetreffende product heeft geleverd.

7.4

Retourzenden geschiedt voor rekening en risico van afnemer. Het is aan afnemer om te bewijzen dat de zending retour is aangeboden, bijvoorbeeld middels een traceercode van het postagentschap.

7.5

Het product dient in de originele staat, voorzien van de originele verpakking en zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen te worden retourgezonden. Het uitgangspunt hierbij is dat de afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.6

Het door afnemer betaalde bedrag zal bij acceptatie van de retourzending zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen door Lease-je-Scooter.nl worden terugbetaald aan afnemer. De afnemer erkent dat Lease-je-Scooter.nl niet verantwoordelijk is voor terugbetaling als gevolg van het herroepingsrecht.  

7.7

Het herroepingsrecht als omschreven in dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor de scooters die via de Website worden besteld en op naam van de afnemer zijn gesteld. Indien de afnemer een scooter wenst te inspecteren voordat de scooter op naam van de afnemer wordt gesteld, dient hij dat schriftelijk aan Lease-je-Scooter.nl te melden.

Artikel 8                       Controle en klachten

8.1

De afnemer is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en het afgeleverde met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.

8.2

Indien afnemer een artikel in een beschadigde verpakking ontvangt, dient afnemer deze verpakking niet te openen en terstond de klantenservice van Lease-je-Scooter.nl hierover in te lichten.

8.3

Indien de afnemer bij de in lid 1 bedoelde controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie dagen na aflevering schriftelijk aan Lease-je-Scooter.nl te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen Lease-je-Scooter.nl terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

8.4

Lease-je-Scooter.nl neemt geen klachten in behandeling die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik en zien op slijtage en beschadigingen.

8.5

Eventuele klachten van afnemer naar aanleiding van de door Lease-je-Scooter.nl geleverde zaken dienen schriftelijk gemeld te worden aan Lease-je-Scooter.nl, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. De klantenservice van Lease-je-Scooter.nl is te bereiken via: Lease-je-Scooter.nl. Postbus 39, 7060 AA Terborg Telefoon verkoop: 0314-363844 e-mail: info@lease-je-scooter.nl

Artikel 9                       Eigendomsovergang en -voorbehoud

9.1

Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de afnemer overgaan op het tijdstip van levering. Ingeval van een scooter die op naam van de Klant wordt gesteld, gaat de eigendom van de scooter op de Klant over op het moment van tenaamstelling van de scooter.

9.2

Lease-je-Scooter.nl behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

9.3

Afnemer is gedurende de tijd dat het geleverde in zijn feitelijke macht is en de eigendom nog niet is overgegaan, verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen.

Artikel 10.                    Betaling

10.1

De betalingen van bestellingen die de afnemer heeft gedaan worden altijd verricht op de door Lease-je-Scooter.nl aangegeven wijzen en bankrekeningen. Een betaling van afnemer op een andere dan door Lease-je-Scooter.nl aangegeven wijze en/of bankrekening bevrijdt de Klant niet van zijn verplichting tot betaling van de bestelling.

10.2

Het is Klant niet toegestaan om bij betaling cadeaubonnen en/of kortingscodes in te wisselen die niet door Lease-je-Scooter.nl zijn uitgegeven of door Lease-je-Scooter.nl worden erkend.

Artikel 11         Overmacht

11.1

Lease-je-Scooter.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lease-je-Scooter.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Lease-je-Scooter.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12         Privacy

12.1

Alle persoonsgegevens die de afnemer in het kader van de bestelling aan Lease-je-Scooter.nl verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van klachten of service.  

Artikel 13         Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1

Lease-je-Scooter.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de afnemer of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit een met Lease-je-Scooter.nl aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Lease-je-Scooter.nl, een door Lease-je-Scooter.nl gedaan beroep op overmacht of een door Lease-je-Scooter.nl geleverde zaak of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij de afnemer of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Lease-je-Scooter.nl.

13.2

Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Lease-je-Scooter.nl te betalen bedrag terzake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de afnemer uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Lease-je-Scooter.nl heeft betaald c.q. verschuldigd is.

13.3

De afnemer zal Lease-je-Scooter.nl op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Lease-je-Scooter.nl terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 14         Garanties

14.1

Lease-je-Scooter.nl staat er voor in dat de door haar aan afnemer geleverde zaken voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid voor het doel van die zaken, gesteld kunnen worden. 

14.2

Indien en voor zover door een producent garantie is verleend op de door Lease-je-Scooter.nl geleverde zaken, geldt dat de garantievoorwaarden van die producent op het product van toepassing zijn. De betreffende garantievoorwaarden zijn via de website raadpleegbaar, of kunnen rechtstreeks bij de producent worden opgevraagd. Indien aanspraak wordt gemaakt op de garantievoorwaarden van een producent, dient die aanspraak rechtstreeks jegens de producent gemaakt te worden.

14.6

In geen geval is Lease-je-Scooter.nl aansprakelijk voor meer dan voldoening van de koopprijs van de betreffende zaak.  

Artikel 15         Ontbinding

15.1

Lease-je-Scooter.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en  onverminderd het recht van Lease-je-Scooter.nl schadevergoeding van de afnemer te vorderen - ingeval de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek van de afnemer (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de afnemer door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de afnemer één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

15.2

In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de afnemer aan Lease-je-Scooter.nl verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.  

Artikel 16         Conversie en bepalingen die van kracht blijven

16.1

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.  

Artikel 17         Ondergeschikten

17.1

Toezeggingen door personeel van Lease-je-Scooter.nl gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door Lease-je-Scooter.nl zijn erkend.

17.2

In alle gevallen, waarin Lease-je-Scooter.nl een beroep kan doen op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Lease-je-Scooter.nl ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Lease-je-Scooter.nl werken, daarop beroep doen.  

Artikel 18         Bevoegde rechter

18.1

Behoudens de bevoegdheid van Lease-je-Scooter.nl de wederpartij te dagen voor de Rechter van de woonplaats van de wederpartij is overigens en bij uitsluiting bevoegd de bevoegde Rechter in het Arrondissement Gelderland.

Artikel 19         Toepasselijk recht

19.1

Op alle met leverancier te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het Weens koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11 april 1980).
  • Ruim 5000+ scooters op voorraad
  • Binnen 15 minuten duidelijkheid over je aanvraag
  • Rijklaar thuisbezorgd incl. accessoires

Algemene voorwaarden Cookies Disclaimer Privacy

© 2024 - Lease-Je-Scooter.nl
Gespreid betalen met SprayPay

Met SprayPay – Gespreid betalen is het mogelijk om uw bestelling in 12,18, 24, 36, 48 of 60 maandelijkse termijnen te betalen. Wilt u eerder of extra aflossen? Dit kan altijd boetevrij. U heeft dus grip op de looptijd. Gespreid betalen is bij Lease-je-Scooter.nl mogelijk vanaf €250,- en tot €10.000,-.

De voordelen van SprayPay:
  • Geen éénmalige hoge uitgave
  • Extra of eerder aflossen is 100% boetevrij
  • Na 30 dagen wordt het eerste termijn geïncasseerd
Om gebruik te maken van de betaalmethode SprayPay dient u de volgende stappen te doorlopen:
  • Inkomens- en lastentoets
  • IDIN identificatie via uw bank
  • Overeenkomst + automatische incasso digitaal ondertekenen

Zodra de bestelling is goedgekeurd wordt de bestelling door Lease-je-Scooter.nl in behandeling genomen. Wilt u afrekenen met gespreid betalen, kies dan voor SprayPay bij betaalmethode.

Rekenvoorbeeld - Gespreid betalen
Bedrag Looptijd in maanden Vaste rente Bedrag per maand Totaal bedrag
€ 2195
12 10% € 192,55 € 2310,54
€ 2195
18 10% € 131,35
€ 2364,28
€ 2195
24 10% € 100,84
€ 2420,12
€ 2195
36 10% € 70,37 € 2533,38
€ 2195 48 10% € 55,69 € 2672,95
€ 2195
60 10% € 46,64 € 2798,63
Hoe kom ik in aanmerking voor gespreid betalen?

Gespreid betalen via SprayPay is mogelijk voor Nederlanders die in het bezit zijn van een Nederlandse bankrekening. Iedereen kan gespreid betalen aanvragen, maar de aanvraag wordt niet altijd goedgekeurd. Op basis van een aantal vragen over je financiële situatie en een BKR toetsing wordt je aanvraag beoordeeld door SprayPay. Aan de hand van deze gegevens wordt er bepaald of je aanvraag wordt goedgekeurd.

Kan ik mijn bestelling retourneren of annuleren?

Zodra SprayPay een bevestiging heeft ontvangen dat de bestelling is geannuleerd of volledig geretourneerd, vervalt de overeenkomst. Je bent SprayPay dus geen geld meer verschuldigd. Als je slechts een deel van je bestelling wilt annuleren of retourneren, wordt dit verrekend met het openstaande bedrag en wordt je maandbedrag automatisch aangepast.

Heeft het invloed op mijn BKR-registratie?

Een overeenkomst met SprayPay wordt altijd geregistreerd bij het BKR. Zolang alle maandelijkse termijnen op tijd worden betaald, heeft dit geen negatieve invloed op je BKR-registratie. Wanneer je meer dan twee maanden niet aan de betalingsverplichting hebt voldaan, is SprayPay verplicht om dit door te geven aan het BKR. Dit kan wel gevolgen hebben voor toekomstige overeenkomsten.

Hoeveel rente moet ik betalen?

SprayPay hanteert een rentepercentage van 10%. Stel jij wil graag een aankoopbedrag van €500,- gespreid betalen dan betaal je ongeveer € 2,- aan rente per maand op basis van 12 maanden. SprayPay biedt een aflopend krediet aan. Er wordt dus alleen rente betaald over het openstaande bedrag.

Kan ik ook zakelijke orders betalen met SprayPay?

Betalingen via SprayPay zijn alleen mogelijk voor consumenten, het is niet mogelijk om en zakelijke order te betalen via SprayPay. Wil je je zakelijke order leasen?

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?
Een moment geduld aub..